Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
19.12.2017 Kúpna zmluva
Spoluvlastnícke podiely v pozemkoch
13/2017
5.98 MUDr. Radoslava Skukálková
Trenčín
detail
30.11.2017 Zmluva o dielo
Zateplenie prístavby budovy Obecného úradu Jasenové - cena bez DPH
12/2017
98,155.94 ULTRASTAV s. r. o.
Š. Moyzesa 431/14, Žiar nad Hronom
detail
10.11.2017 Kúpna zmluva
Orná pôda
11/2017
164.54 Ing. Jaroslav Brezáni
Rajec
detail
06.10.2017 Dohoda o poskytnutí dotácie
Dotácia na rekonštrukciu kaplnky
10/2017
3,000.00 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rajec
Nám. A. Škrábika 41/7, 015 01 Rajec
detail
04.09.2017 Zmluva o dielo
Preprava a zneškodňovanie odpadu
9/2017
0.10 Enviro ways s.r.o.
Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
detail
17.07.2017 Hromadná licenčná zmluva
Udelenie súhlasu - licencie na hudobnú produkciu
8/2017
80.40 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Rastislavova 3, Bratislava
detail
12.06.2017 Rámcová dohoda č. 1805/2017 o zbere a preprave kom. odpadu
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
7/2017
16,064.64 T+T a.s.
A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
07.06.2017 Kúpna zmluva
Pozemok v kat. území Jasenové
6/2017
15.33 Iveta Čerňanská
Kľače
detail
05.06.2017 Zmluva č. 37157 o poskytnutí dotácie
Dotácia na zabezpečenie vybavenia a servisu DHZ, ochr. prostriedky
5/2017
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
20.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/HP/OK-2017
Poskytnutie dotácie
4/2017
900.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, Žilina
detail
07.03.2017 Kúpna zmluva
Pozemok v kat. území Jasenové
2/2017
1,813.00 Jaroslav Daňo
Jasenové
detail
07.03.2017 Kúpna zmluva
Pozemok v kat. území Jasenové
3/2017
2,201.50 Mgr. Andrej Dolník
Konská
detail
21.02.2017 Zmluva o spolupráci
Oslovenie rodičov,priateľov, podnikateľov,sponzorov mat. školy - 2% dane z príjmu
1/2017
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail