Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.12.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-546/2020
Cisternová automobilová striekačka IVECO
19/2020
0.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
detail
30.12.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-566-002/2020
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
20/2020
0.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
detail
30.12.2020 Zmluva č. 1160/2020 o poskytnutí dotácie v roku 2020
Dotácia na vybavenie školskej jedálne v ZŠ
18/2020
2,000.00 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1, Bratislava
detail
09.12.2020 Zmluva o výpožičke
Výpožička koncového zariadenia a SIM karty na účel sčítania obyvateľov
17/2020
0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
detail
04.12.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávrat. finanč. príspevku č. 074ZA220039
Zmena bankového účtu
16/2020
0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
27.11.2020 Protokol o odovzdaní a prevzatí - k zmluve o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-566-002/2020
Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasič. jednotky
15/2020
0.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
detail
25.11.2020 Protokol o odovzdaní a prevzatí - k zmluve o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-546/2020
Výpožička automobilu IVECO
14/2020
0.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
24.11.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Poskytovanie dôveryhodných služieb
13/2020
0.00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8, Trnava
detail
17.11.2020 Dohoda č. 20/25/012/6
Realizácia aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie
12/2020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
17.11.2020 Dohoda č. 20/25/010/24
Realizácia činnosti podľa článku II. tejto dohody prostredníctvom občanov v HN
11/2020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
26.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Finančná výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmu fyz. osôb
10/2020
16,526.00 Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5, Bratislava
detail
01.10.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
Zmena obsahu - doplnenie v č. VI. - vložený ods. 4, 5, 6
9/2020
0.00 Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C, Bratislava
detail
01.10.2020 Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera - projekt Dajme spolu gól
Vymedzenie práv a povinnosti zmluvných strán v projekte Dajme spolu gól
8/2020
50.00 Dušan Kuric
Zbyňov
detail
23.06.2020 Zmluva o termínovanom úvere č. 613/2020/UZ
Poskytnutie finančných prostriedkov na Rekonštrukciu OÚ v obci Jasenové
7/2020
115,173.11 Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, Bratislava
detail
12.06.2020 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. US-Z-17-2017 z 30. 11. 2017
Zmena osôb oprávnených konať, termíny
6/2020
0.00 Ultrastav s.r.o.
Š. Moyzesa č. 431/14, Žiar nad Hronom
detail
16.04.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu z 1. 6. 2018
Dodávka plynu
5/2020
2.06 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
detail
16.04.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu z 1. 6. 2018
Dodávka plynu
4/2020
2.06 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
detail
20.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiar. ochrany
Dotácia na zabezpečenie materiálno-techn. vybavenia DHZO, os. ochr. pomôcky,odbornú prípravu členov
3/2020
3,000.00 Dobrovoľnlá požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, Bratislava 3
detail
03.03.2020 Zmluva o spolupráci
Oslovovanie osôb za účelom využitia možnosti použiť ich podiel 2% z dane z príjmu
2/2020
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, Žilina
detail
26.02.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalov
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
1/2020
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, Bratislava
detail