Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.12.2021 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2039/2015
Zmena v cene a v prílohe č. 1
24/2021
100.00 MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, Banská Bystrica
detail
15.12.2021 Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. US-Z-17-2017
Doplnenie v č. I.
23/2021
0.00 Ultrastav s.r.o.
Š. Moyzesa 431/14, Žiar n. Hronom
detail
10.12.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 613/2020/UZ
Zmeny v zmluve o termínovanom úvere
22/2021
250.00 Všeobecná úverová banka, a.s,
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
detail
26.11.2021 Dohoda č. 21/25/010/77
Spolupráca pri činnosti v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi
20/2021
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J. M. Hurbana, Žilina
detail
26.11.2021 Dohoda č. 21/25/012/63
Realizácia aktivačnej činnosti pri výkone menších obecných služieb
21/2021
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J. M. Hurbana, Žilina
detail
19.10.2021 Darovacia zmluva
Suma 642,11 € pre Materskú školu Jasenové (vyzberané 2% z dani z príjmov)
19/2021
642.11 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12
detail
21.06.2021 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a dr. stav. odpadu vo VOK
Vývoz odpadu vo veľkoobjemovom kontajneri, cena za 1 km jazdy: 1,50 €
18/2021
1.50 Urík, s.r.o.
Zátočná 467/16, Rajecké Teplice
detail
15.06.2021 Dodtok č. ZK01/VK/09/09/432
Poskytovanie služby Virtuálnej knižnice ZŠ
17/2021
0.00 Komensky, s.r.o.
Park Mládeže 1,Košice
detail
15.06.2021 Dodatok č. ZK01/VK/09/09/432
Poskytovanie služby Virtuálnej knižnice ZŠ
16/2021
0.00 Komensky, s.r.o.
Park Mládeže 1,Košice
detail
27.05.2021 Kúpna zmluva
Pozemky v katastrálnom území Jasenové
15/2021
20.27 Mgr. Daniel Čerňanský
Považská Bystrica
detail
24.05.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distrib. sústavy
Pripojenie odberného elektr. zariadenia
14/2021
18.58 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
detail
18.05.2021 Zmluva č. 321 0433 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dotácia na materiálno-tech. vybavenie, ochr. pr. prostriedky, odbor. prípravu členov DHZO, opravy has. techniky a mot. vozidiel
13/2021
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana
Kutuzovova 17, Bratislava
detail
14.04.2021 Zmluva o dielo
Vzdelávanie pedagógov Materskej školy v Jasenovom
12/2021
50.00 PaedDr. Katarína Hvizdová
Karpatská 854/8, Svidník
detail
18.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Výpožička koncového zariadenia a SIM karty - zmena doby
11/2021
0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C, Bratislava 45
detail
04.03.2021 Zmluva o spolupráci
2% z daní z príjmu
10/2021
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
26.02.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb
Zmena na dobu určitú do 30. 6. 2021- testovanie na COVID-19
8/2021
0.00 ADOS LÚČ s.r.o.
Pri Rajčianke 139, 013 19 Zbyňov
detail
26.02.2021 Darovacia zmluva
2% z daní z príjmu
9/2021
1,304.03 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
24.02.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi
Zmeny v článku 1, 4, 6, 8, 9, 12
7/2021
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, Bratislava
detail
10.02.2021 Zmluva o dielo
Vypracovanie Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce Jasenové
6/2021
4,200.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 010 07 Žilina
detail
05.02.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
Poskytovanie služby dňa 6. 2. 2021
5/2021
0.00 ADOS LÚČ s.r.o.
Pri Rajčianke 139, 013 19 Zbyňov
detail
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytnutie služby dočasného mobilného odberového miesta - testovanie COVID-19
3/2021
0.00 ADOS LÚČ s.r.o.
Pri Rajčianke139, 013 19 Zbyňov
detail
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
Odvoz biologicky kontaminovaného odpadu z testovania Covid-19
4/2021
55.00 ENVIROLIVE, s.r.o.
Kragujevská 12, Žilina
detail
19.01.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zriadenie mobilnej služby, cena je za minútu volania
2/2021
0.12 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 25, Bratislava
detail
07.01.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Balík služieb
Hlasové služby, služby internetového prístupu - cena za mesiac
1/2021
35.58 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 25, Bratislava
detail