Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie
Finančné prostriedky na materiálno-technické vybavenie DHZ obce Jasenové, prípravu členov, ochranné pracovné prostriedky, náhr. diely na vozidlá, techniku
7/2023
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, Bratislava 3
detail
30.04.2023 Dohoda č. 23/25/054/101
Poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľa v rámci projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
2-D/2023
119.80 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
31.03.2023 Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zmena v článkoch 1, 6, 8, 12, zmena v prílohe č. 1 zmluvy
5.dod.-13/2016
0.00 Natur-pack, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
20.03.2023 Zmluva o spolupráci
oslovenie rodičov žiakov mater. školy, priateľov školy, podnikateľov - 2% z dane z príjmu
6/2023
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
15.03.2023 Nájomná zmluva
Prenájom pozemku parc. C č. 483/2 o výmere 7200 m² v k. ú. Jasenové
5/2023
0.33 Slovenský pozemkový fond
Búdková 36, 817 15 Bratislava
detail
13.03.2023 Darovacia zmluva
Darovanie tabletového počítača Samsung Galaxy Tab A10.1
4/2023
304.80 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
detail
28.02.2023 Dohoda č. 23/25/010/7
Realizácia činnosti osôb v hmotnej núdzi
1-D/2023
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
27.02.2023 Nájomná zmluva
Nájom kontajneru na zber šatstva
3/2023
24.00 Zdeno Mišutka
Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica
detail
14.02.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Finančný príspevok na podporu propagácie destinácie Rajecká dolina
2/2023
250.00 Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1/29, Rajecké Teplice
detail
11.01.2023 Dodatok č. 1 k Zmuve o vývoze odpadu
Ukončenie zmluvy č. 18/2021
1.dod.-18/2021
1.50 Urík, s.r.o.,
Zátočná ul., Rajecké Teplice
detail
11.01.2023 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Vývoz odpadu vo VOK
22/2022
1.60 Urík, s.r.o.,
Zátočná ul., Rajecké Teplice
detail
09.01.2023 Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
Postúpenie práv, povinností a záväzkov postupcovi brosland, s.r.o., Žilina
1-2023
168.00 BROS Computing, s.r.o., Žilina
Kolmá 169/10, Žilina
detail